GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A pályázat célja: a vállalkozás számára a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése a 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornokként való alkalmazásával

 A rendelkezésre álló keretösszeg: 15 Mrd Ft

 Pályázók köre: mikro- kis-, és középvállalkozások

 A pályázatokat a vállalkozások 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között nyújthatják be, a foglalkoztatás legkésőbb 2019. november 30-ig tarthat.

 A támogatás mértéke: 100%

 A támogatás összege: minimum 1,9 millió Ft, maximum 30 millió Ft

 A projekt megvalósítás időtartama: minimum 9 hónap, maximum 15 hónap (ez utóbbiba a pénzügyi lezárás is beletartozik)

 Előleg: 5 millió Ft feletti támogatási összeg megítélése esetén igényelhető. Az előleg maximum a támogatás 50%-a, de maximum 15 millió Ft lehet.

 

A pályázati anyag letöltése PDF formátumban

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.
 • A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik, azaz legalább 2015-ös, vagy korábbi alapítású.
 • Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív és nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget.
 • A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási eljárás.
 • A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján minimum 45 pontot elér.
 • A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a megtörtént kapcsolatfelvételről.

A gyakornokokkal szemben támasztott követelmények:

 • A munkaviszony megkezdésekor 25 évnél fiatalabb.
 • Az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű.
 • A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik.
 • Nincs felsőfokú végzettsége.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban.
 • A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának, melyről a Járási Hivatal által kiállított Igazolást kap. (Az igazolást be kell mutatnia a vállalkozásnak, és azt a projekt dokumentációjában meg kell őrizni.)
 • A projekt teljes időtartamára (9 + 4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt kell létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltató és a gyakornok támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tünetetni a támogatott projekthez kapcsolódó feladatokat (9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval)
 • A támogatás a foglalkoztatás első 9 hónapjára igényelhető.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, pl. lakcímváltozás (azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok) miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (+ 4,5 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére.
 • A foglalkoztatás ideje alatt (9 + 4,5 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
 • A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási időszak lejártát követően kell igazolnia.

 

1.2. A gyakornoki a foglalkoztatásból kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal már bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

 

 1. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
 • A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

 

 1. Adminisztrációs tevékenység
 • gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása
 • a kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

 

Elszámolható költségek:

Bér jellegű költségek:

 • a gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált bérminimum összege (2016. évben bruttó 129.000 Ft), maximum bruttó 200.000 Ft (A munkabér a + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási időszak alatt sem csökkenhet.)
 • munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt),
 • Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. (Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható)
 • A munkáltatót terhelő adók és járulékok
 • A megváltozott munkaképességű gyakornok esetén a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége;
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.
 • A vállalati kapcsolattartó esetében támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatási idejére (a továbbfoglalkoztatásra nem)
 • Vállalkozói kivét (abban az esetben, ha a vállalkozó maga a vállalati gyakornoki kapcsolattartó) a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére foglalkoztatott személy kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt a teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig kaphat bért.

 

Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, munkavégzéshez

 • A megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzését, és/vagy átalakítását.
 • Anyagköltség (100.000 Ft-ot el nem érő kis értékű tárgyi eszközök összesen maximum 300.000 Ft értékben, pl munkaruha, munkavédelmi felszerelés, stb.)
 • Eszközök és immateriális javak (az elszámolható költség maximum 25%-a lehet infrastrukturális és ingatlan beruházással együtt)
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).
 • Az elszámolható költségek maximum 10%-a lehet

 

Általános (rezsi)költség

Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás 

 

Az általános rezsiköltség, és a kötelező nyilvánosság, tájékoztatás  költsége, átalány alapú elszámolással a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak (vállalati kapcsolattartó(k) és a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy) személyi jellegű ráfordításainak 15%-ig számolhatók el, ha ezek a költségek nem érintettek közbeszerzéssel.

 

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • Ha a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását. Ebben az esetben is feltétel, hogy a gyakornok regisztrálása az Ifjúsági Garancia programban megtörténjen.
 • Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően, akár próbaidő alatt, a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet.
 • Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is - szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos részét visszafizetési kötelezettség terheli.
 • A kedvezményezett az új gyakornok megtalálásával és bevonásával kapcsolatban a területileg illetékes szakképzési centrumhoz, mint a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. kiemelt felhívás kedvezményezett konzorciumi partneréhez, és/vagy a területileg illetékes Járási Hivatalhoz, mint az Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló szervhez fordulhat segítségért.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor az új gyakornok csak a korábban alkalmazott gyakornok munkakörében foglalkoztatható vagy olyan hasonló munkakörben, amelynek betöltéséhez alátámaszthatóan alkalmasak a korábban beszerzett eszközök, immateriális javak.
 • A támogatást igénylőnek legkésőbb az előlegigényléskor, vagy egyszeri elszámolás esetén a záró kifizetés igénylésekor be kell nyújtania a Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozatot.
 • A támogatási kérelemtől való – a támogatási összeget befolyásoló - eltérés(eke)t a támogatást igénylőnek a változást követően azonnal, de legkésőbb a soron következő kifizetési igénylésben szükséges jeleznie, valamint a mellékletet ismételten benyújtania. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat.
 • Az Elszámoló lapot a támogatást igénylőnek a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításával kapcsolatos támogatás elszámolást tartalmazó kifizetés igénylésekor be kell nyújtania.
 • A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (Nyilatkozat statisztikai létszám benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrum részére a gyakornokok számáról, személyéről, munkaköréről, béréről, a támogatott foglalkoztatás időtartamáról, és a továbbfoglalkoztatásról.
 • A támogatást igénylő 5 millió Ft támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét.
 • Vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) esetében, amennyiben a gyakornokcserére biztosított legfeljebb két alkalom lehetőségeit a támogatott vállalkozás kimerítette, az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van mód a kieső gyakornok pótlására.
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.

 

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylő vállalkozásnál.
 • 1-3 gyakornok mellé egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása az előrehaladási naplóban.
 • Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is.
 • A teljesítményértékelés kötelező vállalás, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás során - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot is - együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez.
 • Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban.
 • A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 5. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig.
 • Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása.

 

Területi korlátozás:

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet.
 • A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

 

A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok:

 • aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét,
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása,
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása,
 • a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
 • A felsorolt dokumentumokat a tényleges a projekthelyszínen rendelkezésre kell állnia.

 

Kötelező vállalás: A gyakornok(ok) teljesítményértékelése: legalább 1 db

Indikátor: A gyakornoki program eredményeként munkatapasztalatot szerző résztvevők száma (min. 1 fő)